Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Sąmonės Pabudinimas


Būtina žinoti, kad žmonija gyvena su miegančia Sąmone. Žmonės dirba miegodami. Žmonės vaikšto gatvėmis miegodami. Žmonės gyvena ir miršta miegodami.

Kai mes prieiname išvadą, kad visas pasaulis gyvena miegodamas, tada mes suvokiame pabudimo būtinumą. Mums yra reikalingas sąmonės pabudimas, mes norime sąmonės pabudimo.


Susižavėjimas

Gilus miegas, kuriuo žmonija miega, yra sukeltas susižavėjimo.

Žmonės yra susižavėję viskuo gyvenime. Žmonės pamiršta Save, nes jie yra susižavėję. Girtuoklis bare yra susižavėjęs alkoholiu, vieta, malonumais, jo draugais ir moterimis. Išdidi moteris prieš veidrodį yra susižavėjusi savo žavesiu. Turtingas, godus asmuo yra susižavėjęs pinigais ir turtais. Nuoširdus darbininkas fabrike yra susižavėjęs sunkiu darbu. Tėvas šeimoje yra susižavėjęs savo vaikais.

Visi žmonės yra susižavėję ir giliai miega; vairuodami mašiną, mes esame apstulbinti kai matome skersai gatves besiveržiančius žmones, kurie nekreipia jokio dėmesio į slypintį pavojų važiuojant mašinoms. Kiti patys puola mašinoms po ratais. Vargšai žmonės... Jie vaikšto miegodami, jie atrodo tarsi lunatikai. Vaikšto miegodami, statydami į pavojų savo gyvybes. Bet kuris aiškiaregys gali matyti jų sapnus; žmonės sapnuoja dėl visko, kas juos žavi.


Miegas

Miegant fiziniam kūnui, Ego iš jo pabėga. Šis ego atsiskyrimas yra būtinas, kad gyvybinis kūnas galėtų atstatyti fizinį kūną. Tačiau mes galime tvirtinti, jog ego pasiima savo sapnus į Vidinius Pasaulius.

Taigi ego, esantis vidiniuose pasauliuose, užima save tais pačiais dalykais, kurie žavėjo jį fiziniame pasaulyje. Todėl, kietai miegodami, mes matome stalių jo dirbtuvėje, policininką saugant gatves, kirpėją kirpykloje, kalvį kalvėje, girtuoklį smuklėje ar bare, prostitutę apsuptą malonumų viešnamyje ir t. t. Visi šie žmonės gyvena vidiniuose pasauliuose, lyg jie egzistuotų fiziniame pasaulyje.

Nei vienas gyvas žmogus miego metu nepaklausia savęs ar jis yra fiziniame ar Astraliniame pasaulyje. Tačiau tie, kurie uždavė sau tokį klausimą miego metu, pabudo vidiniuose pasauliuose. Tada, didžiai nustebę, jie turėjo galimybę studijuoti visus aukštesniųjų pasaulių stebuklus.

Užduoti sau tokį klausimą aukštesniuosiuose pasauliuose (tomis miego valandomis) yra įmanoma tiktai išsiugdžius įprotį užduoti šį klausimą akimirka po akimirkos taip vadinamoje budrumo būsenoje. Neabejotinai, miego metu mes kartojame viską, ką darome dieną. Ir jeigu dienos metu mes pripratinsime save paklausti tokį klausimą, tada, nakties miego metu (būdami už fizinio kūno ribų) mes sau užduosime tą patį klausimą. To pasekmė bus sąmonės pabudimas.


Savęs prisiminimas

Žmogus, būdamas savo susižavėjimo transe, pamiršta savo Savastį. Mes turime prisiminti Save kiekvieną akimirką, esant kiekvienam vaizdiniui, kuris gali mus sužavėti. Sulaikykime save prieš kiekvieną vaizdinį ir paklauskime savęs: „Kur aš esu? Ar aš esu fizinėje plotmėje? Ar astralinėje?“ Tada pašokite į orą su ketinimu skristi esančioje aplinkoje. Logiška, kad jeigu jūs sklendžiate, tai yra todėl, kad esate už fizinio kūno ribų. Taigi pasekmė bus sąmonės pabudimas.

Šio klausimo uždavimo kiekvieną akimirką tikslas yra įteigti jį pasąmonei, kad jis galėtų pasireikšti vėliau miego metu, kai ego tikrai yra už fizinio kūno ribų. Jūs turite žinoti, kad astralinėje plotmėje viskas yra lygiai taip pat, kaip ir fizinėje. Kaip tik todėl miego metu ir po mirties žmonės ten mato viską labai panašiai kaip ir šiame fiziniame pasaulyje. Štai todėl jie netgi neįtaria, kad yra už fizinio kūno ribų. Taigi joks miręs asmuo niekada nepatikės, jog jis yra miręs; nes jis yra susižavėjęs ir giliai miega.

Jei mirusieji butų praktikavę savęs prisiminimą kiekvieną akimirką būdami gyvi, jei būtų kovoję prieš susižavėjimą pasaulio dalykais, to pasekmė būtų sąmonės pabudimas. Jie nesapnuotų; jie vaikščiotų vidiniuose pasauliuose su pabudusia sąmone. Tas, kas pabudina sąmonę, miego valandomis gali studijuoti visus aukštesniųjų pasaulių stebuklus, tas gyvena aukštesniuosiuose pasauliuose kaip visiškai pabudęs kosmoso gyventojas. Tada jis egzistuoja kartu su didžiosios Baltosios Brolijos hierofantais.

Tas, kuris pabudina sąmonę, negali ilgiau svajoti čia, fizinėje plotmėje, ar vidiniuose pasauliuose. Tas, kuris pabudina sąmonę, nustoja sapnuoti ir tampa kompetentingu aukštesniųjų pasaulių tyrinėtoju; jis tampa nušvitusiu. Tas, kuris pabudina sąmonę, gali studijuoti šalia Mokytojo kojų, gali artimai kalbėtis su dievais, kurie inicijavo kūrinijos aušrą.

Tas, kuris pabudina sąmonę, gali prisiminti savo nesuskaičiuojamus persikūnijimus, gali sąmoningai dalyvauti savo kosminėse Iniciacijose, gali studijuoti didžiosios Baltosios Brolijos šventyklose. Tas, kuris pabudina sąmonę, gali aukštesniuosiuose pasauliuose žinoti kaip evoliucionuoja jo Kundalini. Visi, esantys Tobuloje Santuokoje, turi pabudinti sąmonę, kad iš Baltosios Brolijos galėtų gauti pagalbą ir nurodymus. Aukštesniuosiuose pasauliuose Mokytojai išmintingai instruktuos visus, kurie tikrai myli vienas kitą; suteiks kiekvienam tai, ko jam reikia jo vidiniam vystymuisi.


Papildoma praktika

Kiekvienas gnostikas studentas, pabudęs iš įprasto miego, turi atlikti retrospekcinį pratimą, pagrįstą jo miego procesu, kad prisimintų visas tas vietas, kurias jis aplankė miego valandomis. Mes jau žinome, kad ego keliauja labai daug, jis keliauja ten, kur mes jau buvome fiziškai, kartodamas viską, ką mes girdėjome ir matėme.

Mokytojai instruktuoja savo mokinius, kai jie būna už fizinio kūno ribų.

Taigi labai svarbu yra išmokti giliai medituoti ir tada praktikuoti tai, ką mes išmokome miego valandomis. Pabudimo metu svarbu nejudėti fiziškai, nes judesys sujudina astralą ir prisiminimai yra prarandami. Yra svarbu sujungti retrospekcinę praktiką su sekančiomis Mantromis:

Raom Gaom (parsisiųsti)

Kiekvienas žodis yra padalinamas į du skiemenis, mes turime pabrėžti balsę „O“. Šios mantros studentui yra tas pats, kas dinamitas kalnakasiui. Taigi, kaip kalnakasys prasiskina sau kelią per žemės gelmes su dinamito pagalba, panašiai ir studentas atveria sau kelią į savo pasąmonės prisiminimus su šių mantrų pagalba.


Kantrybė ir atkaklumas

Gnostikas studentas turi būti be galo kantrus ir atkaklus, nes Galių kaina yra didžiulė. Niekas nėra mums duodama už dyką, viskas turi savo kainą. Šios studijos nėra nepastoviems žmonėms, nei silpnos valios žmonėms. Šios studijos reikalauja begalinio Tikėjimo.

Skeptiški žmonės neturėtų ateiti į mūsų studijas, nes okultinis mokslas yra ypatingai daug reikalaujantis. Skeptikai patiria visišką nesėkmę. Taigi skeptiškiems žmonėms nepavyks įeiti į dangiškąją Jeruzalę.


Keturios sąmonės būsenos:

Pirma sąmonės būsena yra vadinama „Eikasia“

Antra sąmonės būsena yra vadinama „Pistis“

Trečia sąmonės būsena yra vadinama „Dianoia“

Ketvirta sąmonės būsena yra vadinama „Nous“


Eikasia yra Ignorancija, žmogiškas žiaurumas, barbarizmas, ypatingai gilus miegas, brutalus ir instinktyvus pasaulis, infražmogaus būsena.

Pistis yra nuomonių ir įsitikinimų pasaulis. Pistis yra įsitikinimas, išankstiniai nusistatymai, sektantizmas, fanatizmas, teorijos, kuriose neegzistuoja joks tiesioginis tiesos Suvokimas. Pistis yra dabartinio žmonių lygmens sąmonė.

Dianoia yra intelektualus įsitikinimų persvarstymas, analizė, abstrakti sintezė, kultūrinė-intelektuali sąmonė, moksliškas mąstymas ir t. t. Dianoia mąstymas studijuoja fenomeną ir sukuria taisykles, studijuoja induktyvines ir deduktyvines sistemas, turėdamas tikslą panaudoti jas įžvalgiai ir aiškiai.

Nous yra tobula pabudinta sąmonė. Nous yra Turijos būsena, gilus tobulas vidinis nušvitimas. Nous yra tikra objektyvi aiškiaregystė, Nous yra intuicija. Nous yra dieviškųjų archetipų pasaulis. Nous mastymas yra susintetinantis, aiškus, objektyvus, nušvitęs.

Kas pasiekia Nous mąstymo aukštumas, tas visiškai pabudina sąmonę ir tampa Turija.

Žemiausia žmogaus dalis yra iracionali, subjektyvi ir susieta su penkiais įprastais jutimais.  

Aukščiausia žmogaus dalis yra intuicijos pasaulis ir objektyvi dvasinė sąmonė. Intuicijos pasaulyje vystosi visų gamtos dalykų archetipai.

Tik tie, kurie įsiskverbė į objektyvios intuicijos pasaulį, tie, kurie pasiekė didingas Nous mąstymo aukštumas, yra tikrai pabudę ir nušvitę.

Tikras Turija negali sapnuoti. Turija, kuris pasiekė Nous mąstymo aukštumas, niekada nesiskelbia toks esąs, niekada neleidžia sau vadintis išmintingu; jis yra ypatingai paprastas ir kuklus, tyras ir tobulas.

Svarbu žinoti, jog Turija nėra nei mediumas, nei pseudoaiškiaregys ar pseudomistikas, skirtingai nuo tų, kurie mūsų dienomis dygsta kaip piktžolės visose dvasinėse, hermetiškose, okultinių studijų ir t. t. mokyklose.

Turijos būsena yra didingiausia ir ją pasiekia tik tie, kurie dirba liepsnojančioje Vulkano Kalvėje visą savo gyvenimą. Tik Kundalini gali mus iškelti į Turijos būseną.

Mums neatidėliotinai reikia išmokti giliai medituoti ir tada praktikuoti Seksualinę Magiją visą savo gyvenimą, kad po daugelio sunkių išbandymų būtų galima pasiekti Turijos būseną.

Meditacija ir Seksualinė Magija nuneša mus į Nous mąstymo aukštumas.

Nei sapnuojantysis, nei mediumas, nei visi tie, kurie įstoja į okultinio mokslo mokyklą, negali akimirksniu pasiekti Turijos būsenos. Nelaimei daugelis mano, jog tai taip paprasta, lyg pūsti stiklą, kad iš jo pagamintume butelius ar lyg surūkyti cigaretę, ar nusigerti.

Taigi mes matome, jog daugelis žmonių haliucionuoja: mediumai ar sapnuotojai, vadina save aiškiaregiais Mokytojais, nušvitusiaisiais. Visose mokyklose, įskaitant Gnostiškojo Judėjimo gretas, egzistuoja asmenys save vadinantys aiškiaregiais, tačiau visai neturintys tokių sugebėjimų. Tai yra tie, kurie, pasitelkę savo haliucinacijas ir sapnus, šmeižia kitus sakydami, jog tas ir tas yra puolęs, o anas yra juodasis magas, t. t.

Būtina informuoti, jog Turijos aukštumos reikalauja daugelio metų mentalinio lavinimosi ir Seksualinės Magijos Tobuloje Santuokoje praktikavimo. Tai reiškia discipliną, ilgas ir gilias studijas, ypatingai gilią vidinę meditaciją, aukojimąsi dėl žmonijos ir t. t.


Nekantrumas

Kaip taisyklė tie, kurie ką tik įžengė į Gnosis, yra pilni nekantrumo; jie nori staigių nepaprastų pasireiškimų, staigių astralinių projekcijų, nušvitimo, išminties ir t. t.

Realybė yra visai kitokia, niekas nėra duodama mums už dyką, viskas turi savo kainą. Niekas nėra pasiekiama per smalsumą, staigiai ir akimirksniu. Viskas turi savo procesą ir vystymąsi; Kundalini labai lėtai vystosi, evoliucionuoja ir progresuoja Maha-Čohano auroje. Kundalini turi galią pabudinti sąmonę. Vis dėlto, pabudimo procesas yra lėtas, laipsniškas, natūralus ir be įspūdingų jutiminių, emocinių ir barbariškų įvykių.

Kai sąmonė galutinai pabunda, tai nėra kažkas sensacingo ar įspūdingo. Tai tiesiog realybė, natūralu lyg lėtai užaugęs medis, išsiskleidęs ir išsivystęs be staigių šuolių ar sensacingų įvykių. Gamta yra gamta. Gnostikas studentas pradžioje sako: „Aš sapnuoju“. Vėliau sušunka: „Aš esu Astraliniame Kūne, už fizinio kūno ribų“. Vėliau jis pasiekia samadhi, Ekstazę ir įžengia į rojaus sferas. Pradžioje pasireiškimai yra spontaniški, nutrūkstantys, su ilgais nesąmoningumo periodais. Daug vėliau, ugniniai sparnai mums suteikia nenutrūkstamą, nepertraukiamą, pabudintą sąmonę. 

 


Ištrauka iš knygos „The Perfect Matrimony“, pagal Samael Aun Weor

 


  „Esybė neturi nei   pradžios, nei   pabaigos. Esybė yra   tai, kas yra, kas   visada buvo ir kas   visada bus.   Psichologinis „aš“   toliau egzistuoja po   mirties, sugrįžta į šį   tragedijų slėnį, kad   išpildytų troškimus ir   išmokėtų karmą.“

   - Samael Aun Weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos