miniBB: free php bulletin board and forum softwareminiBB: free php bulletin board and forum software 
 - Forumas - Atsakyti - Statistika - Registracija - Paieška - Narių sąrašas
www.gnosis.lt bendruomenė / Alchemija/Baltoji Tantra / Sekimas Jėzumi
Autorius Žinutė
Admin
Administracija
# Atsiuntė: 3 Spalio 2007 09:12 - Redagavo: Admin
Atsakyti 


„Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada savęs (teišsižada savo geismo, aistros, savo Judo, ego), kasdien teneša savo kryžių (praktikuoja Seksualinę Magiją/Alchemiją) ir teseka manimi (koncentruodamasis į Nous/širdį-meilę, pasiaukodamas dėl kitų gerovės)." - Evangelija pagal Luką 9:23Viduryje esančio vitražo apatinėje dalyje yra toks užrašas: „Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta." (Evangelija pagal Luką 10:42)

-------------------------------------------------------------------

Autorius: Evangelija pagal Luką 10:38-42
Morta ir Marija

„Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį, vardu Mariją. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų." Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta."


-------------------------------------------------- -----------------

Kristus pasakė: „Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa!" (Evangelija pagal Joną 9:5)


___________________

Meilės ir Šviesos

Admin
Administracija
# Atsiuntė: 4 Spalio 2007 09:23 - Redagavo: Admin
Atsakyti 


Tai yra sąmonės revoliucija, kuri įvykdoma pritaikius Tris Sąmonės Revoliucijos Faktorius:

1. Alcheminis Gimimas
2. Mistinė Mirtis (ji reiškia ego mirtį)
3. Pasiaukojimas Žmonijai (pasiaukojimas dėl kitų gerovės)


Induizmo tradicija:

" title="


___________________

Meilės ir Šviesos

Admin
Administracija
# Atsiuntė: 4 Spalio 2007 10:28 - Redagavo: Admin
Atsakyti 


Labai svarbu nenuvertinti moters rolės šiame kelyje. Vyras be moters negali pasiekti išsilaisvinimo, taip pat, kaip ir moteris negali to pasiekti be vyro pagalbos. Moteris ir vyras papildo vienas kitą, jie kaip du nuostabūs muzikos instrumentai, skambantys begalinėje erdvėje.

Autorius: Samael Aun Weor
Iš tikrųjų mylintys vienas kitą vyras ir moteris yra dvi arfos, stebuklingoje harmonijoje; šlovės ekstazė, kuri negali būti apibrėžta, nes jei ji yra apibrėžta, ji yra subjaurojama. Tai yra meilė.


Tsong Khapa, kaip kalbama, pasakė:
Autorius: Tsong Khapa
Moteris kompanionė yra esmė išsilaisvinimo pasiekime.


Autorius: Samael Aun Weor
Moteris yra pati nuostabiausia Kūrėjo mintis sukurta kaip kūnas ir kraujas. Moteris yra durys į Edeną, mes turime išmokti mėgautis Meile su giliausia išmintimi. Prieš Kūrėjui išimant Ievą iš Adomo šonkaulio, jis buvo vienas Edene. Vyras ir Moteris ir vėl turi suformuoti vieną Būtybę, kad galėtų sugrįžti į Edeną. Kūrėjas didingai spindi virš tobulos poros

Geriau yra mėgautis meile, negu pasenti tarp bibliotekos dulkių. Kas nori tapti Kūrėju, turi neišlieti Sėklos. Vanduo turi būti transmutuojamas į vyną. Kai mes susilaikome nuo Troškimo, vanduo yra transmutuojamas į Šviesos vyną....

...Žmogus paliko Edeną pro lytinių santykių duris ir tik per tas pačias duris jis vėl gali įžengti į Edeną. Moteris yra durys į Edeną. Giliai mylėkime moterį.


Autorius: Samael Aun Weor
Karšti bučiniai, intymios glamonės transformuojami į stebuklingas natas, kurios jaudinančiai skamba Visatos auroje. Mes jokiais žodžiais nesugebėsime paaiškinti šių aukščiausio malonumo momentų. Ugnies gyvatė yra žadinama, širdies ugnys išjudinamos ir ypatingi, pilni didybės, Tėvo spinduliai spindi seksualiai susijungusių būtybių kaktose.___________________

Meilės ir Šviesos

Admin
Administracija
# Atsiuntė: 10 Spalio 2007 09:52 - Redagavo: Admin
Atsakyti 


Jėzus apie gimimą iš naujo/alcheminį gimimą.

Autorius: Evangelija pagal Joną 3:3
Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės.


Autorius: Evangelija pagal Joną 3:5-6
Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę.

Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš Dvasios, yra dvasia.


Vanduo simbolizuoja žmogaus seksualinius vandenis, kurie slypi vyrų ir moterų seksualiniuose organuose. Tai netransmutuoti, grubūs, neapdirbti seksualiniai vandenys. Alchemijos ar Baltosios Tantros pagalba jie yra transformuojami, ko pasekoje, visiškai atsidavus Dvasiai ar vidinei Esybei, įvyksta gimimas iš naujo, įvyksta dvasinis gimimas.

Autorius: Evangelija pagal Joną 3:13
Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus.


„Žmogaus Sūnus gimsta Devintoje Sferoje. Žmogaus Sūnus gimsta iš Vandens ir Ugnies. Kai Alchemikas pabaigia savo darbą Ugnies įvaldyme, jis gauna Veneros Iniciaciją. Sielos ir Avinėlio sužieduotuvės yra didžiausia Sielos puota. Didysis Šviesos Lordas įeina į Ją. Jis tampa žmogumi, o Ji tampa dieviška. Iš šio dieviškumo ir žmogiškumo susimaišymo išsivysto tai, ką garbusis Išganytojas neabejotinai pavadino „Žmogaus Sūnumi". - Samael Aun Weor

Autorius: Evangelija pagal Tomą 22
Jėzus išvydo žindančius kūdikius. Jis tarė savo mokiniams: Šitie žindantys kūdikiai panašūs į tuos, kurie įžengia karalystėn. Jie tarė: Vadinasi, karalystėn įžengsime, tapdami kūdikiais? Jėzus tarė jiems: Kai iš dviejų padarysite vieną,išorę padarysite tokią kaip vidų, viršų - kaip apačią, ir kai vyrą ir moterį padarysite vienu taip, kad vyras nebūtų vyras, o moteris nebūtų moteris, kai padarysite akį vietoj akies, ir ranką vietoj rankos, ir koją vietoj kojos, atvaizdą vietoj atvaizdo, tuomet įžengsite į [karalystę].___________________

Meilės ir Šviesos

Admin
Administracija
# Atsiuntė: 10 Spalio 2007 10:24 - Redagavo: Admin
Atsakyti 


Jėzus apie velnią, ego.

Autorius: Evangelija pagal Joną 8:31-44
Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams:

„Jei laikysitės mano mokslo,

jūs iš tikro būsite mano mokiniai;

jūs pažinsite tiesą,

ir tiesa padarys jus laisvus."

Jie atsakė: „Mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai: 'Tapsite laisvi'?" Jėzus jiems tarė:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

kiekvienas, kas daro nuodėmę,

yra nuodėmės vergas.

Bet vergas ne amžinai namuose lieka,

tik sūnus lieka ten amžiams.

Tad jei Sūnus jus išvaduos,

tai būsite iš tiesų laisvi.

Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai.

Bet jūs norite mane nužudyti,

nes mano žodis netarpsta jumyse.

Aš kalbu,

ką esu matęs pas Tėvą.

O jūs darote,

ką girdėjote iš savojo tėvo."

Jie atsikirto: „Mūsų tėvas Abraomas!" Bet Jėzus tęsė toliau:

„Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai,

darytumėte jo darbus.

Deja, jūs norite nužudyti mane

žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą,

girdėtą iš Dievo.

Šitaip Abraomas nedarė!

Jūs darote savojo tėvo darbus."

Jie atšovė: „Mes nesame pavainikiai ir turime vieną Tėvą Dievą." O Jėzus kalbėjo toliau:

„Jei Dievas būtų jūsų Tėvas,

jūs mylėtumėte mane,

nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau.

Aš gi ne savo valia esu atėjęs,

bet jis yra mane siuntęs.

Kodėl gi nesuprantate, ką jums sakau?

Ar ne todėl, kad negalite

mano žodžių klausyti?

Jūsų tėvas velnias,

ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas.

Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys

ir niekuomet nesilaikė tiesos,

jame ir nėra buvę tiesos.

Skleisdamas melą,

jis kalba, kas jam sava,

nes jis melagis ir melo tėvas.


Autorius: Petro pirmas laiškas 5:6-9
Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jus metui atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams visame pasaulyje.


"Tas, kas nugalės (seksualinę aistrą), paveldės viską; ir aš busiu jo Dievas (aš įsikūnysiu jame), o jis bus man sūnus (nes jis yra Nukryžiuotasis). O bailiams (tamsiesiems, netikintiems), neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere,kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis."
– Apreiškimas Jonui 21:7-8


___________________

Meilės ir Šviesos

Admin
Administracija
# Atsiuntė: 10 Spalio 2007 10:43 - Redagavo: Admin
Atsakyti 


Jėzus apie pasiaukojimą dėl kitų

Autorius: Evangelija pagal Joną 10:1-18
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių, gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso."

Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

aš avių vartai.

Visi, kurie pirma manęs atėjo,

buvo vagys, plėšikai,

todėl neklausė jų avys.

Aš esu vartai.

Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas.

Jis įeis ir išeis

ir ganyklą sau ras.

Vagis ateina

tik vogti, žudyti, naikinti.

Aš atėjau,

kad žmonės turėtų gyvenimą,

kad apsčiai jo turėtų.

Aš gerasis ganytojas.

Geras ganytojas

už avis guldo gyvybę.

Samdinys, ne ganytojas,

kuriam avys ne savos,

pamatęs sėlinantį vilką,

palieka avis ir pabėga,

o vilkas puola jas ir išvaiko.

Samdinys pabėga, nes jis samdinys,

jam avys nerūpi.

Aš gerasis ganytojas:

aš pažįstu savąsias,

ir manosios pažįsta mane,

kaip mane pažįsta Tėvas

ir aš pažįstu Tėvą.

Už avis aš guldau savo gyvybę.

Ir kitų avių dar turiu,

kurios ne iš šios avidės;

ir jas man reikia atvesti;

jos klausys mano balso,

ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.

Tėvas myli mane,

nes aš guldau savo gyvybę,

kad ir vėl ją pasiimčiau.

Niekas neatima jos iš manęs,

bet aš pats ją laisvai atiduodu.

Aš turiu galią ją atiduoti

ir turiu galią vėl ją atsiimti;

tokį priesaką aš esu gavęs

iš savojo Tėvo."___________________

Meilės ir Šviesos

Laksmi
Narys
# Atsiuntė: 21 Sausio 2008 13:53 - Redagavo: Laksmi
Atsakyti 


,-O bailiams (tamsiesiems, netikintiems), neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere...
Cia tik simbolika ir gasdinimai nepagristi...,nes kurejuj nera vietos pykciui ir grasinimams...
Kiekvienas sau ir savaip uzsidirba pripazinima,nes tiesa gludi meileje.


___________________

Admin
Administracija
# Atsiuntė: 21 Sausio 2008 23:27 - Redagavo: Admin
Atsakyti 


Meilė yra meilė, tačiau sąmoninga meilė.Kosminis teisingumas nėra grasinimai ir pyktis, kiekvienas pjauna tai, ką pasėjo. Karmos tribunolas, su Anubiu priešakyje, vykdo aukščiausią teisingumą.


___________________

Meilės ir Šviesos

zhimas
Narys
# Atsiuntė: 1 Kovo 2008 23:48
Atsakyti 


Prisidengti Jezumi Kristumi. Yra neteissybe. Jus jo varda naudojaute. Titula sau norite priskirti. vienas mesijas buvo ir tas mesijas buvo Jezus Kristus. tai kuom jus sekate. buvote ispeti ne karta.


___________________

Ena
Narys
# Atsiuntė: 4 Kovo 2008 16:12 - Redagavo: Ena
Atsakyti 


Jezus ne koks figos lapas, kad juo kas prisidenginetu


___________________

povilas
Narys
# Atsiuntė: 15 Rugpjūčio 2008 20:39
Atsakyti 


Kristaus zinia, ksikscioniu pasaulyje suprasta bezdzioniskai, imitatoriskai. jie kviecia imituoti Jezu, aukotis kaip jis aukojosi , kopijuoti ji. kartoti senus tekstus, kuriems 2 t. metu. Gyvenimas pasikeite, zmoniu suvokimas pasikeite.
Kristus pavede nesti savo zinia ir kurti bendruomene Petrui ir Povilui, bet jie atliko sia uzduoti labai netinkamai.


___________________

Jūsų atsakymas
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Color Picker 
:) ;) :up: :down: :lol: :confused :cool: :sad: :shame: :smirk: :tongue: ... Išjungti šypsenas

» Vardas  » Slaptažodis 
Tik registruoti vartotojai gali rašyti pranešimus. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, arba užsiregistruokite.
 

Powered by forum software miniBB™ © 2001-2022
Šiuo metu prisijungę: Svečiai - 1
Nariai - 0
Daugiausiai vartotojų buvo: 242 [20 Balandžio 2021 06:31]
Svečiai - 242 / Nariai - 0